Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, hotel konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, sale konferencyjne,szkolenia, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

szkolenia otwarte

Zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze nabędą umiejętność rozpoznawania potrzeb personelu, rozumienia człowieka z perspektywy jego stanowiska pracy, a także etycznego zarządzania potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwie, dzięki czemu podniosą wydajność pracy.

Szkolenia komputerowe

Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresie obsługi komputera, programów biurowych, pakietu Office: Excel, Word, Access oraz usług sieci Internet, grafiki komputerowej. W ofercie mamy szkolenia podstawowe i dla osób zaawansowanych. Prowadzimy szkolenia dla grup zorganizowanych, zakładów pracy, również kursy dla nauczycieli i pracowników szkół. Nasze kursy komputerowe umożliwiają indywidualny rozwój, a pracodawcom gwarantują podwyższenie wydajności pracy pracowników, a co za tym idzie obniżenie kosztów, poprzez rozszerzenie ich zawodowych kompetencji.

finanse, szkolenia

Transakcje gotówkowe - Transakcje gotówkowe to operacje typu wybranie pieniędzy z bankomatu, płatności rachunków, przelew gotówki na konto, itp. Od transakcji gotówkowych kartą jest przeważnie naliczane od razu oprocentowanie (bez okresu bezodsetkowego) i są pobierane prowizje.

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

Inflacja - wzrost cen towarów, spowodowany obniżaniem się siły nabywczej pieniądza.

szkolenia otwarte, budowlane

Wieniec - Belka żelbetowa wykonana nad każdą ścianą nośną budynku w celu jej wzmocnienia i usztywnienia stropu. Jej zadaniem jest m.in. równomierne rozłożenie obciążenia ze stropu na ściany.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy szkolenia Osoby przygotowujące i oceniające biznes plany, osoby kierujące procesem przygotowania biznes planu. Cele szkol... » więcej

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Analiza nowych p... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pi... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników dzia... » więcej

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli emocjonalnej i mentalnej. Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania czasem. Wykształcenie umiejętności efektywnego kom... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

sale konferencyjne, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia konin, hotel konin,szkolenia, szkolenia otwarte

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nauka rozpoznawania przeszkód i barier w komunikacji. Podczas szkolenia, osoba szkolona nauczy się dokonywania pogłębionej analizy własnych postaw zawodowych, optymalnego wykorzystania swoich mozliwości. Dodatkowo posiądzie umiejętności posługiwania się psychologicznymi i socjologicznymi środkami skutecznego kierowania procesem komunikacji w celu realizacji wyznaczonych zadań i wywoływać zamierzone wrażenie na otoczeniu.

Program szkolenia

 • Percepcja zdarzeń jako podstawa orientacji w świecie biznesu
 • Kultura organizacji zorientowanej na klienta
 • Komunikowanie się
 • Budowa imageu instytucji
 • Delegowanie uprawnień i sposoby przeprowadzania oceny pracowników jako przypadki dwutorowego procesu komunikacji między przełożonym i podwładnym

Szkolenie: Twórcze rozwiązywanie problemów

W trakcie szkolenia nauczymy Cię jak sobie radzić z krytyką i atakiem, oporem, który blokuje generowanie pomysłów. W trakcie szkolenia uczymy rozwiązywania problemów poprzez uruchomienie nowych idei, kreatywności, nowych wizji. Poznasz techniki twórczego myślenia w zespole oraz drogi do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów prowadzących do zyskania przewagi na rynku konkurencyjnym.

Szkolenie: Kompetencje menadżerskie

W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje kompetencje z powszechnie wymaganym modelem, przećwiczyć umiejętności interpersonalne, aby stać się skuteczniejszymi w działaniu oraz sprawdzić czy posiadane dotychczas kompetencje są wystarczające, żeby skutecznie realizować cele, czy też są obszary nad którymi warto pracować. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie pożądanych umiejętności menedżerskich.

Program szkolenia

 • Wyzwania stojące przed obecnymi menedżerami.
 • Pojęcie kompetencji menedżerskich.
 • Klasyfikacja kompetencji menedżerskich.
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie: przywództwo w organizacji, motywowanie, ocena i kontrola.
 • Komunikacja w kontaktach z pracownikami, zwierzchnikami i klientami firmy: rozwiązywanie konfliktów, postawa asertywna, konstruktywna krytyka.
 • Organizacja zasobów i delegowanie zadań i uprawnień.
 • Umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa wraz z kreatywnością.
 • Umiejętności strategiczne i umiejętność wyznaczania celów do realizacji przez pracowników.
 • Wybór odpowiedniego stylu zarządzania.
 • Jak wydobyć z podwładnych to co najcenniejsze.
 • Odporność na stres i zarządzanie emocjami.

Metodyka szkolenia: wykład, konwersatorium, ćwiczenia, scenki rodzajowe.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenie otwarte

Świadectwo energetyczne - Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowowybudowany budynek oddawany do użytkowania oraz każdy budynek starszy, jednak wprowadzany do obrotu, czyli np. wynajmowany lub sprzedawany musi posiadać świadectwo energetyczne. Jest to dokument, który określa zużycie energii w danym budynku oraz koszty jego utrzymania.

finanse, szkolenia zamknięte

Rekomendacja S - dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z którym banki nie tylko muszą w pierwszej kolejności proponować kredyty w złotówkach, ale i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, nawet jeśli będzie on brany w walucie obcej.

Zastaw rejestrowy - rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować. Zastaw rejestrowy jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczania kredytów samochodowych.

szkolenie, ubezpieczenia

akty terroryzmu - wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.

szkolenie dla firmy, budowlane

Izolacyjność ogniowa - Zdolność elementu oddzielającego budynku, narażonego na działanie ognia po jednej stronie, do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie nienagrzewanej, poniżej określonego poziomu. Im lepsza izolacyjność ogniowa np. ściany tym większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. Izolacyjność ogniową oznacza się symbolem (I) oraz określa się w minutach, np. I 60.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2018

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin,szkolenia, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, hotel konin