Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. szkolenia ślesin, hotel konin, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin,szkolenia

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

szkolenie otwarte

Dydaktyk

Specjalista w dziedzinie dydaktyki. Osoba mająca zdolności dydaktyczne.

macierz kluczowych kompetencji pracownika

jest to narzędzie pozwalające analizować wiedzę i umiejętności pracownika. Dostarcza ono również informacji o lukach w badanych kompetencjach, wskazując precyzyjnie, które z nich powinny być uzupełniane. Ocenę kompetencji można zastosować we wszystkich obszarach zarządzania zasobami: rekrutacji, szkoleń, planowania rozwoju, oceny pracy, wynagradzania i premiowania.

finanse, oferta szkoleń

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

ubezpieczenia, szkolenie

Rok polisowy - każdy rok trwania polisy, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (lub rocznicy podpisania), do dnia poprzedzającego rocznicę polisy.

szkolenie zamknięte, budowlane

Budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pieniężne, przychód a wpływ. Sprawozdawczość finansowa: Rachun... » więcej

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli emocjonalnej i mentalnej. Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania czasem. Wykształceni... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy szkolenia Osoby przygotowujące i oceniające biznes plany, osoby kierujące procesem przygoto... » więcej

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Analiza nowych p... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników dzia... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, szkolenia konin, hotel ślesin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe konin

szkolenia

Szkolenie: Negocjacje w biznesie

Cele szkolenia

Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej negocjacji, pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji, podniesienie efektywności podejmowanych działań, nabycie umiejętności skutecznych negocjacji. Nauczyć skutecznie i profesjonalnie wykorzystywać w praktyce instrumenty i narzędzia w trakcie trwania całego procesu negocjacyjnego. Szkolenie pozwala ocenić ważkość zagadnienia optymalnych negocjacji biznesowych.

Program szkolenia

 • Planowanie negocjacji
 • Przebieg negocjacji - fazy postępowania
 • Prowadzenie negocjacji, czyli etap zasadniczy
 • Stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi
 • Ocena negocjacji
 • Postawy negocjacyjne
 • Ostrośność negocjacyjna
 • Trudne momenty w trakcie negocjacji

Szkolenie: Sztuka profesjonalnej obsługi klienta

Podczas szkoleń nauczymy Cię jak skutecznie i profesjonalnie badać i zaspakajać potrzeby wymagających klientów. Jak dostroić się do swojego rozmówcy, kiedy i jakich argumentacji użyć do odpowiednich typów klienta, by poczuł się miło, komfortowo i bezpiecznie. Dzięki tym zabiegom uzyskasz szacunek i autorytet w oczach swojego klienta. W związku z coraz to większą konkurencją każdy z nas dba o jak najlepszy serwis dla naszych klientów.

Szkolenie: Sztuka negocjacji

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menadżerów, od których znajomość aspektów psychologicznych zależy sukces organizacji, a także do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, negocjatorów i kierowników. W szkoleniu mogą wziąć również osoby zainteresowane tematyką negocjacji.

Cel szkolenia

celem szkolenia jest poznanie psychologicznych aspektów negocjacji i rozmów z klientem. Znajomość technik negocjacyjnych ułatwia komunikację i jest niezbędne, gdy mamy do czynienia z różnicą interesów. W większości przedsiębiorstw są to sytuacje codzienne, podczas rozmów z klientami, dostawcami czy urzędami. Szkolenie dostarczy wiedzy z zakresu umiejętnego znajdywania kompromisu pomiędzy stronami, przy jednoczesnym wynegocjowaniu jak najlepszych warunków dla siebie. Ważne jest również nabycie umiejętności efektywnego przygotowania się do rozmów i ustalenie swojej pozycji. Prezentowane techniki negocjacyjne będą pomocne w znalezieniu rozwiązania nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Tematyka szkolenia

 • Sztuka przygotowania się do negocjacji.
 • Analiza sytuacji kontrpartnera.
 • Wybór strategii i technik negocjacyjnych.
 • Praktyczne wykorzystanie technik negocjacyjnych na co dzień.
 • Określenie celu, pozycji minimalnej i pożądanej w negocjacjach.
 • Jak kontrolować sytuację w trakcie trwania negocjacji.
 • Jak wybrnąć z niedogodnej pozycji.
 • Negocjacje indywidualne i grupowe.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenie

Samowola budowlana - nakazanie rozbiórki obiektu jest niedopuszczalne, jeżeli budowa spełnia dwa następujące warunki:

 • jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego planu budowa musi być zgodna z ustaleniami ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

finanse, szkolenia dla firm

kredyt bez odsetek - czas trwający od momentu rozpoczęcia okresu rozliczeniowego, do ostatniego dnia, w którym możliwe jest spłacenie zadłużenia na karcie w całości bez odsetek. W przypadku karty, której grace period wyniesie 56 dni, będzie się on składał z 31 dni okresu rozliczeniowego i 25 dni na spłatę zadłużenia. Oznacza to czas na korzystanie i spłatę za cały okres.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego.

szkolenia zamknięte, budowlane

Opłata adiacencka - to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego albo scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Obiekt budowlany tymczasowy - to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2017

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, hotel konin, hotel ślesin, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, szkolenia konin