Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe konin,szkolenia

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

oferta szkoleniowa

Pokaz, demonstracja

jest to pokazanie, zademonstrowanie jakiegoś urządzenia, jego zasad działania lub też sposobu zachowania czy postępowania w określonych sytuacjach, zasadą pokazu jest to, iż wszystko dzieje się w ruchu. w warunkach naturalnych lub sztucznych. Celem jest ukazanie możliwości, zapoznanie z zasadami działania, przedstawienie właściwego sposobu lub metody postępowania

finanse, szkolenia

Bankowy tytuł egzekucyjny - dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający istnienie wymagalnej należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej.

ubezpieczenia, szkolenia otwarte

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powstała 19 września 2006 r. na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

szkolenie zamknięte, budowlane

Nadproża zespolone - Nadproże wykonane z elementów przenoszących naprężenia rozciągające (płaskie, zbrojone belki) oraz warstwy murowanej bezpośrednio nad belką. Warstwa murowana przenosi obciążenia ściskające.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianie... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pieniężne, przychód a wpływ. Sprawozdawczość finansowa: Rachun... » więcej

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli emocjonalnej i mentalnej. Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania czasem. Wykształceni... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników działów obsługi klienta, działów s... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy szkolenia Osoby przygotowujące i oceniające biznes plany, osoby kierujące procesem przygoto... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia konin, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, konferencje, hotel konin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte

szkolenia otwarte

Szkolenie kelnerskie

Szkolenie polecamy dla osób rozpoczynających karierę w branży gastronomicznej, absolwentów szkół, studentów. Osób pracujących na sali restauracyjnej lub przy obsłudze bankietów, przyjęć okolicznościowych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Uczestnicząc w naszym szkoleniu pogłębisz wiedzę i podniesiesz umiejętności w zakresie fachowej, kompleksowej obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych, a także podczas wszelkiego rodzaju konferencji, targów, bankietów, czy przyjęć okolicznościowych. W procesie szkoleniowym zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie zasad etyki i kultury zawodowej, prawidłowych postaw, nawyków, sposobu komunikowania się i reagowania na życzenia konsumenta. Nie zapominamy również o doskonaleniu umiejętności wydatnie wpływających na rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa gastronomicznego. Dlatego też poznasz zasady kreowania wizerunku firmy oraz techniki skutecznej sprzedaży.

Program szkolenia

 • Organizacja pracy kelnera: Stanowisko pracy. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości. Zasady współpracy z pozostałymi działami. Znajomość karty menu.
 • Formy i techniki obsługi gościa: Podawanie potraw, śniadania, zakąski, zupy, drugie dania, desery. Podawanie napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych gorących i zimnych. Przygotowanie stołu do podawania posiłku. Technika przenoszenia naczyń i tac. Przyjęcia okolicznościowe, bankiety zasiadane i w formie stojącej. Serwis konferencyjny.
 • Sylwetka kelnera: etyka zawodu, wrażenie estetyczne, kultura pracy.
 • Psychologiczne aspekty obsługi gości: Postępowanie w przypadku reklamacji i zażaleń. Odstępstwa od reguł, standardów. Specyfika postaw poszczególnych typów gości. Zachowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Pozostałe funkcje kelnera: Skuteczna komunikacja z gościem. Kelner jako doradca kulinarny. Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Realizacja dodatkowych usług. Techniki sugestywnej sprzedaży. Kelner jako sprzedawca.

Metodyka szkolenia

Wykłady z elementami konwersatorium, prezentacja prowadzona przez wykładowcę, indywidualne ćwiczenia. Rozkład czasu pomiędzy wykłady i zajęcia warsztatowe jest uzależniony od stopnia umiejętności zawodowych uczestników.

Szkolenie: Trening umiejętności zachowań asertywnych

Cele szkolenia

Zdobycie niezbędnej wiedzy do zrozumienia czym tak naprawdę jest asertywność i w jakich sytuacjach warto ją zastosować. Ponadto każdy z uczestników będzie mieć możliwość przećwiczenia zachowania kształtującego postawę asertywną. Przedstawione zostaną typowe bariery, które uniemożliwiają zachowanie asertywne oraz sposoby radzenia sobie z tymi postawami.

Program szkolenia

 • Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego.
 • Zasady zachowania asertywnego (wzory zachowań, style komunikacyjne, postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne).
 • Ćwiczenie umiejętności asertywnych (odmawianie, zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości, obrona własnych praw, radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi, wyrażanie własnego zdania i opinii).
 • Asertywne zarządzanie (budowanie zespołu, tworzenie atmosfery współpracy, zasady dobierania ludzi do zespołu, komunikacja w zespole, podejmowanie decyzji).
 • Asertywność w miejscu pracy (analiza różnych sytuacji w miejscu pracy wymagających asertywnego zachowania, takich jak: motywowanie, kontrolowanie, dyscyplinowanie, udzielanie i przyjmowanie ocen, zwalnianie).

Szkolenie: Planowanie opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Program szkolenia

 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
 • Wady i zalety metod oceny projektów.
 • Problem ryzyka.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Certyfikat energetyczny - dla jakich budynków konieczne są certyfikaty energetyczne:

 • nowo wybudowanych i oddawanych do użytkowania,
 • starszych i użytkowanych już, jednak wprowadzanych do obrotu, czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych,
 • budynków, w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna,
 • budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, które są zajmowane przez organy administracji publicznej, lub w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób.

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy zamiany - Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

finanse, szkolenie

Zastaw rejestrowy - rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować. Zastaw rejestrowy jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczania kredytów samochodowych.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

szkolenia, budowlane

Modernizacja - to unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, unowocześnienie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.

Uchwyt montażowy - Uformowany w trakcie produkcji wpust w elemencie murowym, zastosowany w celu ułatwienia chwytania i podnoszenia elementu murowego jedną lub dwoma rękami, lub za pomocą urządzeń. W uchwyty wyposażone są m.in. bloczki YTONG oznaczone symbolem GT oraz bloki SILKA E.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2017

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. szkolenia zamknięte, konferencje, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm