Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, szkolenia dla firm

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

szkolenie zamknięte

Coach

osoba, trener, szkolący metodą coachingu

finanse, oferta szkoleń

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

ubezpieczenia, oferta szkoleniowa

Hipoteka - jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, które służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności. Pozwala ono wierzycielowi na zaspokojenie swoich należności z nieruchomości, niezależnie od tego czyją własnością stała się ta nieruchomość. Hipoteka może zostać ustanowiona tylko na nieruchomości, zabezpiecza wyłącznie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Wzajemne uznawanie - Oznacza, że produkt dopuszczony do obrotu w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej może zostać legalnie sprzedawany w innym państwie unijnym, bez konieczności porównywania przepisów technicznych poszczególnych państw.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli emocjonalnej i mentalnej. Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania czasem. Wykształceni... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy... » więcej

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Analiza nowych p... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pieniężne, przychód a wpływ. Sprawozdawczość finansowa: Rachun... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy szkolenia Osoby przygotowujące i oceniające biznes plany, osoby kierujące procesem przygotowania biznes planu. Cele szkolenia Zapoznanie się z metodyką... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe,szkolenia, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm

szkolenia otwarte

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nauka rozpoznawania przeszkód i barier w komunikacji. Podczas szkolenia, osoba szkolona nauczy się dokonywania pogłębionej analizy własnych postaw zawodowych, optymalnego wykorzystania swoich mozliwości. Dodatkowo posiądzie umiejętności posługiwania się psychologicznymi i socjologicznymi środkami skutecznego kierowania procesem komunikacji w celu realizacji wyznaczonych zadań i wywoływać zamierzone wrażenie na otoczeniu.

Program szkolenia

 • Percepcja zdarzeń jako podstawa orientacji w świecie biznesu
 • Kultura organizacji zorientowanej na klienta
 • Komunikowanie się
 • Budowa imageu instytucji
 • Delegowanie uprawnień i sposoby przeprowadzania oceny pracowników jako przypadki dwutorowego procesu komunikacji między przełożonym i podwładnym

Szkolenie: Planowanie opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Program szkolenia

 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
 • Wady i zalety metod oceny projektów.
 • Problem ryzyka.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferta szkoleń

Obowiązek meldunkowy - Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, obowiązana jest zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem 4 doby, licząc od dnia przybycia. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

finanse, szkolenia zamknięte

Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis do hipoteki nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej, jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki, najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

wartość nowa - wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:

 • dla lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego - wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
 • dla ruchomości domowych lub stałych elementów stanowiących samodzielny przedmiot ubezpieczenia - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu.

grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.

oferta szkoleniowa, budowlane

Okładzina - Wykończeniowa warstwa przegrody, znajdująca się po jej zewnętrznej lub wewnętrznej stronie.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2017

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, szkolenia konin, hotel ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia ślesin, konferencje, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn