Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe, hotel ślesin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

szkolenia zamknięte

Coaching

jest to rodzaj szkolenia, polegający na praktycznym treningu umiejętności pod kierunkiem coacha i udzielaniu porad bądź wskazówek przez coacha szkolonemu. Celem jest nabywanie, doskonalenie lub podnoszenie poziomu określonych umiejętności (może mieć formę szkolenia indywidualnego lub grupowego, może mieć zastosowanie w szkoleniu kadry kierowniczej).

finanse, szkolenie

Rynek - Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To także określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych dóbr, wartości lub usług. Część zbiorowości reprezentuje podaż (producenci) zaś część popyt (konsumenci). Przeciwstawienie się popytu podaży w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości będącej przedmiotem obrotu, sprawia to iż dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaży.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Ryzyko ubezpieczeniowe - Możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia.

szkolenie zamknięte, budowlane

Nieruchomość - to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli e... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pieniężne, przychód a wpływ. Sprawozdawczość finansowa: Rachun... » więcej

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskowym oraz w Biuletynie Informacj... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy s... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników działów obsługi klienta, działów s... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia konin, szkolenia otwarte, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, sale konferencyjne,szkolenia, szkolenia dla firm

szkolenie otwarte

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się jak szczegółowo zaplanować swoje zadanie, aby czas stał się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Jeszcze do niedawna zarządzanie czasem kojarzone było z organizacją czasu w pracy. Dziś już wiemy, że dotyczy on również naszego życia osobistego. Dzięki poznaniu wskazówek, które pomogą w organizacji czasu i wprowadzeniu ich w życie zyskasz większą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami w życiu osobistym i zawodowym. Ucząc się zarządzania czasem nabieramy umiejętności rozróżniania ważności i celowości naszych działań.

Szkolenie: Planowanie opłacalności projektów inwestycyjnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planowania projektów inwestycyjnych oraz praktycznych metod oceny ich efektywności. Trafne inwestycje w firmie bezpośrednio przekładają się na poziom osiąganego zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Program szkolenia

 • Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Istota i rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Cel działalności przedsiębiorstwa.
 • Wartość pieniądza w czasie.
 • Szacowanie niezbędnych nakładów i przepływów pieniężnych.
 • Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (np. zaktualizowana wartość netto, wewnętrzna stopa zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu itd.)
 • Wady i zalety metod oceny projektów.
 • Problem ryzyka.

Szkolenie: Badania rynkowe i marketingowe

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie roli badań rynkowych w działaniach marketingowych, dobor próby badawczej, ustalenia metod badania instrumentów pomiarowych a także czynników warunkujących zachowanie konsumentów na rynku oraz metod ich badania, sposobów weryfikacji zebranych danych, analizy, oceny i prezentacji wyników z przeprowadzonych badań jak również rozwój praktycznych umiejętności stworzenia prawidłowego projektu badania.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie daje także możliwość profesjonalnego projektowania badań, rozwija umiejętność określenia celów badań, prowadzenia badań wtórnych i pierwotnych, doboru próby oraz budowania zespołów badawczych, tworzenia narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankietowych i wywiadów), analizy komputerowej oraz prezentacji wyników.

Na szkoleniu zdobędą Państwo usystematyzowaną wiedzę umożliwiającą rozwój umiejętności ułatwiających identyfikację wzorców zachowań nabywczych oraz ocenę znajomości rynku przez konsumentów.

Szkolenie polecane dla:

pracowników agencji badawczej, precowników badań marketingowych dużej firmy, osób chcących prowadzić badania marketingowe we własnej firmie produkcyjnej lub handlowej.

Program szkolenia

 • Badania pierwotne, rynkowe i marketingowe: Badania ilościowe. Jak wybrać właściwą metodę badawczą. Badania jakościowe, pogłębione wywiady indywidualne, pogłębione wywiady grupowe, techniki projekcyjne i ich znaczenie w badaniach jakościowych.
 • Badania marketingowe: Podział badań marketingowych. Geneza i etapy rozwoju badań marketingowych. Agencje badań marketingowych, kryteria wyboru oraz rola i stopień wykorzystania. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji. System informacji marketingowej i jego rola w przedsiębiorstwie.
 • Różnice pomiędzy badaniami marketingowymi a badaniami rynku: Jak powinien wyglądać profesjonalnie przygotowany raport z badań.
 • Badania wtórne.
 • Dobór próby badawczej.

Metody szkoleniowe

Szkolenie realizowane jest głównie metodami warsztatowymi, uzupełniane wykładami. Wśród głównych metod wykorzystywanych podczas szkolenia należy wymienić: analizy posiadanych umiejętności dotyczących omawianych zagadnień, zespołowe rozwiązywanie problemów, dyskusje grupowe, ćwiczenia, komentarze trenerskie, burza mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Akt notarialny - to dokument o charakterze urzędowym sporządzony przez notariusza, stwierdzający dokonanie określonych czynności, np. zawarcie umowy, ugody, złożenie oświadczenia woli o przyjęciu darowizny. Niektóre z tych czynności - pod rygorem nieważności - muszą być zawarte w formie aktu notarialnego (np. sprzedaż nieruchomości), gdyż nakazuje tak ustawa. Jeśli nie ma wymogu ustawowego, o tym, czy dana czynność będzie miała formę aktu notarialnego, decyduje zainteresowana strona.

Samowola budowlana - opłata legalizacyjna - Obliczanie opłaty dla domu letniskowego.
Opłata legalizacyjna dla domu letniskowego i garażu wyniesie 25 tys. zł. W tym przypadku współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 1, wielkości obiektu (w) 1. Mnożąc te wielkości przez 500 (podstawową stawkę opłaty) i 50 (podwyższoną opłatę) otrzymujemy opłatę legalizacyjną w wysokości 25 tys. zł.

finanse, szkolenia otwarte

Odpis z księgi wieczystej - dokument sądowy potwierdzający stan wpisów w księdze wieczystej w celu określenia stanu prawnego nieruchomości.

szkolenia zamknięte, ubezpieczenia

dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe -

 • alarm - elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu, tj. Ubezpieczonego bądź osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego jako odpowiedzialnej za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
 • zamki w drzwiach zewnętrznych prowadzących do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
 • drzwi antywłamaniowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
 • zamontowane na oknach, drzwiach balkonowych, tarasowych lub innych częściach oszklonych, żaluzje posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie lub kraty,
 • okna, przeszklone drzwi tarasowe lub balkonowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie.

szkolenia zamknięte, budowlane

Budynek gospodarczy - to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Opór cieplny R - Właściwość przegrody określająca jej zdolność do zapobiegania przenikaniu ciepła. Im wyższa wartość oporu cieplnego, tym niższy poziom strat ciepła w budynku.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2017

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, szkolenia konin, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, hotel mikorzyn, hotel konin,szkolenia