Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. szkolenia konin, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, hotel konin, konferencje, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe

szkolenia zamknięte

Edukator

Specjalista w dziedzinie edukacji. Osoba zajmująca się profesjonalnie procesami edukacyjnymi. Nauczyciel, który ukończył kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej dający uprawnienia do prowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli.

finanse, szkolenie

Weksel in blanco - wraz z deklaracją wekslową, czyli zapisem precyzującym szczegóły bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie. Deklaracja wekslowa powinna zawierać takie informacje jak warunki, od których spełnienia zależy prawo uzupełnienia weksla, określenie maksymalnej kwoty wypełnienia weksla oraz określenie rodzaju i terminu płatności.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

Zasada proporcji - w przypadku stwierdzenia w dniu szkody niedoubezpieczenia, odszkodowanie ustala się w takiej proporcji w jakiej przyjęta w umowie suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą pozostaje do faktycznej jego wartości, na podstawie której ubezpieczający ustalił sumę ubezpieczenia.

szkolenie zamknięte, budowlane

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - to przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, ogłaszany w drodze obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy

Cele szkolenia Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy pracy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Analiza nowych przepisów prawnych oraz praktyc... » więcej

Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa

Korzyści dla uczestników szkolenia Motywowanie poszczególnych pracowników i podnoszenia morale całego zespołu. Wzmocnienie własnego autorytetu w zespole. Zwiększenie poczucia własnej wartości. Zwiększenie samokontroli w trudnych sytuacjach społecznych. Zwiększenie samokontroli emocjonalnej i mentalnej. Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania czasem. Wykształcenie umiejętności efektywnego kom... » więcej

Szkolenie: Finanse dla niefinansistów

Tematyka szkolenia Podstawy rachunkowości i finansów: Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego; Czym jest rachunkowość finansowa i dla kogo jest prowadzona; Czym jest rachunkowość zarządcza i po co się ją sporządza; Perspektywa kasowa a księgowa różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pieniężne, przychód a wpływ. Sprawozdawczość finansowa: Rachun... » więcej

Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć samodzielnie przygotować dobry biznes plan, rozumieć zasady jego konstrukcji oraz umieć przewidzieć i uprzedzić oczekiwania odbiorcy biznes planu. Uczestnicy szkolenia Osoby przygotowujące ... » więcej

Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy

Korzyści dla uczestników szkolenia: Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych, osiąganie założonych celów, osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki, wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów, zadowolenie klientów. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników działów obsługi klienta, działów s... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe - hotel mikorzyn

sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, hotel ślesin, szkolenia konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, konferencje, hotel konin, szkolenia mikorzyn,szkolenia, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin

szkolenia dla firm

Szkolenie: Menadżer gastronomii

Cel szkolenia

Program tego szkolenia kładzie szczególny nacisk na problemy związane z prawidłowym planowaniem, realizacją, kontrolingiem i rozliczaniem usług oraz profesjonalną i efektywną organizacją bankietów i cateringu. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania zakładami świadczącymi usługi gastronomiczne.

Program szkolenia

 • Marketing w gastronomii: proces podejmowania decyzji zakupu usług i zachowania nabywcy, promocja i techniki sprzedaży w warunkach silnej konkurencji, tworzenie portfela usług zaspokajających potrzeby docelowego nabywcy, cena jako składnik kompozycji marketingowej.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu marketingu wewnętrznego.
 • Komunikacja interpersonalna dla pracowników branży gastronomicznej.
 • Imprezy gastronomiczne: catering, bankiety, ich rodzaje i organizacja obsługi.
 • Organizacja usług gastronomicznych: kompleksowość w zaspokajaniu całokształtu oczekiwań gości, usługi podstawowe i towarzyszące.
 • Karty menu: karty okolicznościowe, karty całodzienne, karty specjalne.
 • Śniadania w obiekcie hotelarskim: planowanie menu, zatowarowania i rozliczanie, śniadania zasiadane, śniadania bufetowe.
 • Prawne aspekty działalności gastronomicznej: prawo żywnościowe, zagadnienia zdrowotne żywności i żywienia, wymagania systemu HACCP; przepisy prawne dotyczące hotelarstwa i gastronomii, wybrane elementy prawa cywilnego, handlowego, pracy.
 • Etyka, równość w prawach i obowiązkach wszystkich uczestników pracy.
 • Elementy rzemiosła kelnerskiego dla menadżerów: funkcje, umiejętności i sprawność kelnera oraz barmana; polityka zatrudniania personelu obsługującego; kontrola w oparciu o wiedzę zawodową.

Metodyka szkolenia

Prezentacja, wykład, pokaz, dyskusja moderowana, konwersatorium, warsztaty.

Szkolenie: Umiejętności komunikacyjne

Na szkoleniu poznasz metody ułatwiające komunikację: budowanie pozytywnego nastawienia odbiorcy, mówienie nie w sposób pozytywny, sytuacje konfliktowe jak je rozwiązywać, pokonywanie barier, komunikacja niewerbalna, prezentacja przejrzysta i atrakcyjna, wyznaczniki.

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Na szkoleniu dowiesz się: w jaki sposób zarządzać projektem w każdej fazie życia projektu, na czym polega działanie projektowe i zarządzanie projektem, jakie techniki zapewniają sprawność zarządzania projektem, jakie czynniki i ograniczenia wziąć pod uwagę, aby profesjonalnie zaplanować projekt, czym powinien charakteryzować się Project Manager jako lider zespołu, w jaki sposób zapewnić efektywną współpracę i sprawną komunikację podczas realizowania projektu.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia zamknięte

Budowa - do wybudowania większości budynków potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez takiego pozwolenia nie jest dopuszczalne rozpoczęcie robót budowlanych. Ustawa prawo budowlane nie zawiera zamkniętego katalogu budynków, do wzniesienia których potrzebne jest pozwolenie na budowę. Zawiera natomiast listę budynków, do wzniesienia których pozwolenie na budowę potrzebne nie jest (art. 29 prawa budowlanego). Do najważniejszych kategorii tych budynków należą:

 • altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
 • przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
 • obiekty małej architektury,
 • ogrodzenia,
 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położone na terenie budowy.

Ewidencja gruntów i budynków - Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne, udzielane są odpłatnie.

finanse, szkolenie

Zastaw rejestrowy - rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować. Zastaw rejestrowy jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczania kredytów samochodowych.

oferta szkoleniowa, ubezpieczenia

budowle - trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące całość techniczną i użytkową.

lokal zastępczy - lokal mieszkalny lub pokój hotelowy, udostępniany przez ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

szkolenie zamknięte, budowlane

Szlichta (gładź cementowa) - Cienka warstwa cementu ułożona na podłodze lub ścianie na betonie przeznaczona do wygładzania i wyrównywania powierzchni oraz jako podkład pod warstwę wierzchnią. Jej prawidłowe (równe) ułożenie, oprócz poprawy walorów estetycznych, ułatwi wykończenie mieszkania, czyli np. położenie glazury czy ułożenie podłogi.

Szkolenia Konferencje - Ośrodki Szkoleniowe © 2017

Szkolenie: Dostęp do informacji publicznej, aspekty prawne dla urzędów pracy. Szkolenie: Budowanie zespołu, praca zespołowa. Szkolenie: Jak zwyciężać w negocjacjach, kontrola procesu rozmowy. Szkolenie: Biznes plan, metodyka sporządzania. Szkolenie: Finanse dla niefinansistów. sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel konin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, konferencje, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, hotel ślesin